Zasądzenie odsetek od kwoty należnej pracodawcy

Zasądzenie odsetek od kwoty należnej pracodawcy W konkluzji wywiedzionego środka odwoławczego skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości, zaś w przypadku nieuwzględnienia apelacji o nieobciążanie powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu. Należy zaznaczyć, że wykaz właścicieli gruntów załączony do decyzji (k. (...)), nie wymienia działki, której niniejsza sprawa dotyczy i wbrew twierdzeniom pozwanego nie ma decyzji legalizującej budowę sieci elektrycznej na przedmiotowej nieruchomości.