Moment powstania obowiązku uiszczania

Moment powstania obowiązku uiszczania - 200.000,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 13 maja 2009 r. do dnia zapłaty z tytułu zwrotu kosztów przedłużenia ważności polisy ubezpieczeniowej dla robót (określone w pkt I.B.1 zawezwania do próby ugodowej), - tytuł wykonawczy skierował do egzekucji, jednakże ta okazała się bezskuteczna z uwagi na brak majątku dłużnika, do którego mogłaby być skierowana, W dniu 5 grudnia 2007 r. powód wystąpił z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, spółka nie posiadała bowiem żadnego majątku przedstawiającego wartość licytacyjną, nieruchomości zostały przejęte przez Skarb Państwa. Inne postępowania egzekucyjne przeciwko spółce zostały umorzone wobec bezskuteczności egzekucji. Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2008 r. komornik na wniosek wierzyciela zawiesił postępowanie egzekucyjne. Precyzując istotę roszczenia z tytułu zachowku Sąd Najwyższy w wyroku z 28 kwietnia 2010 r., III CSK 143/09 (OSNC 2010 r. Nr 11, poz. 154) wskazał, ze roszczenie o zachowek jest roszczeniem majątkowym, pozbawionym pierwiastka osobowego, mającym na celu realizację interesów rodzinnych, zgodnie z pierwotnymi ideami prawa spadkowego oraz instytucji zachowku, chroniącej bezpośrednich spadkobierców ustawowych przed pokrzywdzeniem ze strony spadkodawcy. 1. naruszenie art. 65 § 2 KC w związku z § 1 tego artykułu, poprzez przyjęcie, że literalne brzmienie umowy w formie aktu notarialnego, załączonej do pozwu oddaje ustalenia stron towarzyszące jej podpisaniu, i że tak jak zapisano w umowie pozwana miała zapłacić powodowi drugą ratę do dnia 16 grudnia 2011 roku. Przesunięcie terminu mogło nastąpić tylko wtedy gdyby nie dostała zaliczki z (...). W umowie nie zapisano o jaką zaliczkę miało chodzić, ale skoro jako gwarancje spłaty pozwana okazywała pismo (...) z dnia 6 października 2010, należy zakładać, że stronom chodziło właśnie o zaliczkę, o jakiej mowa w tym piśmie, gdy tymczasem zamiarem pozwanej było zapłacenie drugiej raty w terminie do dnia 16 grudnia 2011 roku, tylko w sytuacji gdyby uzyskała dodatkową zaliczkę z (...) na dokonanie spłaty powoda, z tytułu podziału majątku wspólnego i na to powód się godził. Z kopii dowodów nadania, złożonych przez powódkę do akt, istotnie wynika, że w 2002 r. pozwana uzyskała od powódki pieniądze w łącznej kwocie 750 euro. Niemniej jednak okoliczność powyższa nie ma istotnego znaczenia dla rozpoznania sprawy, albowiem wsparcie finansowe w powyższej kwocie nie dotyczyło ojca stron. Z zeznań samej powódki wynika natomiast, że nie udzielała mu takiego wsparcia (k. (...)).